Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ACROPAQ

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ACROPAQ en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ACROPAQ overeengekomen worden. 


 1. AANBIEDINGEN

Alle door ACROPAQ gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

De door ACROPAQ verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. 

ACROPAQ behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, (deelse) betaling vooraf te verlangen of waarborgen (ipv zekerheidsstelling) te verlangen.


2. BESTELLINGEN

Elke bestelling betekent de volledige aanvaarding zonder enig voorbehoud van de algemene voorwaarden van ACROPAQ die uitsluitend van toepassing zijn, niettegenstaande tegengestelde clausules van de koper. 

De bestellingen dienen online, per brief, telefax of e-mail aan ACROPAQ te worden overgemaakt.

Eventuele geschillen worden beslecht op basis van geschreven documenten. Bij gebreke van deze laatste, kan ACROPAQ niet in gebreke worden gesteld in geval van eventuele verkeerde interpretatie van de mondeling doorgegeven gegevens. Iedere bestelling verbindt de koper onherroepelijk. De voorschotten door de koper gestort, worden verrekend in de prijs van de bestelling.


3. LEVERINGSTERMIJNEN

Alle door ACROPAQ genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan ACROPAQ bekend waren. 

Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. 

Overschrijding van de door ACROPAQ opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 

Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen enz. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer. 

Levering geschiedt altijd achter de eerste drempel van de eerste deur. 

Palletzendingen worden altijd 1x aangeboden, indien u niet aanwezig bent kan er een transporttoeslag worden berekend voor een 2e zending.


4.1. LEVERINGSKOSTEN

Zie 'Leveringsinformatie'


5. KLACHTEN

Om geldig te zijn moet elke weigering of elke klacht binnen de acht dagen volgend op de levering per aangetekende brief worden gemeld aan ACROPAQ. 

Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt, loopt deze termijn van acht dagen vanaf het ogenblik waarop deze het verzendingsbewijs of elk ander equivalent bewijs ontvangt. 

Bij gebrek hieraan, bij ontvangst van de factuur. De afwezigheid van elke betwisting conform hoger beschreven regels, geeft voor de koper aanleiding tot de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van de geleverde koopwaar, alsook van de factuur die conform deze levering werd opgesteld. 

Het gebruik van een deel van de levering leidt van rechtswege tot de erkenning van het geheel: de gebreken aan een deel van de levering geeft de koper niet het recht om de totale levering te weigeren. 

De aansprakelijkheid van ACROPAQ is uitgesloten voor de schade die de geleverde of gekochte koopwaar aan personen of goederen berokkent. 

ACROPAQ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die hij niet kent of die niet opspoorbaar zijn en deze kunnen evenmin aanleiding geven tot een willekeurige eis tot schadevergoeding.

Transportschade en niet-conforme leveringen dienen binnen de 3 werkdagen per email of per fax aan ACROPAQ gemeld te worden.


6. BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen en het gebruikte vervoers- en verpakkingsmateriaal blijven eigendom van ACROPAQ tot op de dag van volledige betaling door de koper. 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op de door ACROPAQ aangewezen bankrekening of door een online-betaling

Indien met de afnemer betaling op rekening is overeengekomen, geldt dat het totaalbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van ACROPAQ dient te zijn gestort. De op de bank-/giroafschriften van ACROPAQ vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

Klachten, zelfs gegronde, veranderen niets aan de betalingsplicht. Op alle facturen die niet zijn betaald op de vervaldatum, zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1,5% per maand worden aangerekend, te beginnen vanaf de factuurdatum. 

Eveneens zal in dat geval het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning vermeerderd worden met 18% van het totale factuurbedrag, met een forfaitair minimumbedrag van 60 EURO exclusief BTW. 

Het niet-betalen van één enkele factuur op de vervaldag, machtigt ACROPAQ van haar debiteur onmiddellijke betaling te eisen van het integrale, nog openstaande saldo en geeft ACROPAQ het recht om alle lopende orders en bestellingen eenzijdig, zonder vormvereisten, te verbreken, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht op schadevergoeding. 

Alle eventuele kosten van revindactie zijn ten laste van de koper. 


7. PRODUCT GARANTIE

ACROPAQ verleent aan de eindgebruiker een productgarantie van 2 jaren vanaf zijn aankoopdatum, onder voorbehoud van uitzonderlijke slijtage en verkeerdelijk gebruik.

De product garantie wordt beperkt tot 6 maanden voor herlaadbare batterijen. Voor verbruiksartikelen wordt geen garantie verleend.

Alle RMA aanvragen voor defecten onder garantie en herstellingen dienen ingebracht via de website www.acropaq.com alvorens de goederen naar ACROPAQ te versturen. Geretourneerde goederen zonder RMA nummer kunnen niet door ACROPAQ behandeld worden.


8. BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van ACROPAQ bevoegd.

 

Acropaq nv   Assesteenweg 117-09   B-1740 Ternat  -  BE 476.248.323  -  T: +32 2 531 00 00 -  F: +32 2 581 00 98 - Email: info@acropaq.com